slider04

הכנת שטח לבנייה

במקרים רבים, חברת הבנייה נדרשת לפנות את השטח שעליו היא מתכוונת להקים את פרויקט הבנייה. במקרה כזה עליה לבצע העתקת תשתיות כמו: העתקת צינורות מים, קווי טלפון, מערכות ביוב וניקוז, עצים לעקירה או העתקה, עמודי חשמל ועוד. כמו כן, חברת הבנייה נדרשת לבצע עבודות עפר במגרשי הבנייה הכוללות: יישור של השטח הכללי, עבודות חפירה ומילוי של האתר כולל בניית קירות תומכים למגרש הבנייה. עבודות פיתוח ותשתיות כוללות גם עבודות ניקוז כמו: ניקוז מי תהום במידה ויתברר שיש הכרח בכך, עבודות תיעול ועוד.

אילו עבודות מתבצעות במסגרת של עבודות פיתוח ותשתיות

מים: הנחת קווי מים פנימיים באתר, מתקנים הנדסיים נוספים במידה ויידרשו לפי סיכום עם הרשות המקומית.
ביוב: הנחת צינורות ביוב באתר ובמידת הצורך והדרישה, בניית מתקנים הנדסיים נוספים על פי סיכום עם הרשות המקומית.
כבישים: חלק ניכר וחשוב מעבודות פיתוח ותשתית, הינה סלילת כבישים ומדרכות. כחלק מעבודות סלילת הכבישים והמדרכות, חברת הבנייה מניחה את מערכות הניקוז, מקימה קירות תמיכה לכביש, מתקינה מערכות תאורה, הסדרי תנועה, תמרור והכנה לרמזור. במידה וקיים סיכום עם הרשומת המקומית, החברה נדרשת לבצע הכנה לריהוט רחוב כמו גם למערכות השקיה וגינון.
עבודות פיתוח בשטחים ציבוריים פתוחים: במידה וקיים סיכום עם הרשות המקומית, חברת הבנייה מבצעת את עבודות הפיתוח של השטחים המוגדרים בתב"ע כשטחים ציבוריים פתוחים הכוללים: מעברים ציבוריים, טיילות, כיכרות וגינות ציבוריות.

חברת ליאור גבעות עולם בע"מ מבצעת עבודות פיתוח ותשתית על פי סיכום עם הרשות המקומית ובמידת הצורך. אנחנו מעסיקים אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים, עם ידע וניסיון רב בהפעלת ציוד כבד וייחודי לעבודות הפיתוח. צוותי העבודה שלנו משקיעים בעבודות הפיתוח השונות את מירב המקצועיות, המיומנות והדיוק הנדרשים.

דברים שחייבים לדעת על פיתוח תשתיות

עבודות פיתוח ותשתיות הן חלק בלתי נפרד מעבודות הבנייה של יזמים וחברות בניין העוסקות בענף הבנייה בישראל. המשטחים הציבוריים, עמודי חשמל, גינות ציבוריות, הכבישים והמדרכות, הם חלק בלתי נפרד מהנוף העירוני, שעל הקמתם ופיתוחם, אחראיות חברת הבנייה השונות בתיאום עם גורמים נוספים.

למה נועדו עבודות פיתוח ותשתיות

כאשר קבלן, יזם או חברת בניין לוקחים על עצמם פרויקטים חדשים לבנייה, הם נדרשים להכין את המשטחים המקיפים את פרויקט הבנייה מבחינת עבודות פיתוח ותשתיות. עבודות פיתוח ותשתיות כוללות: סלילת כבישים ומדרכות, תכנון וביצוע של קווי מים, ביוב וניקוז. עבודות פיתוח ותשתיות מחייבות ידע וניסיון בתחומים שונים ומגוונים, כמו הפעלת ציוד כבד וצוותי עבודה מנוסים ומיומנים. מעבר לכך, חייב להיות תיאום מלא בין צוותי העבודה וגופים נוספים, כמו מחלקת ההנדסה העירונית, חברת החשמל, משרד התקשורת ועוד. המטרה העיקרית של עבודות הפיתוח הינה לאפשר לדיירים, כאשר הם מאכלסים את בתיהם, ליהנות משירותים בסיסיים, כמו אספקת מים, חשמל וגז, קווי טלפון, כבישים ומדרכות ועוד.

Service Brochure

Construction-Brochure-Sample

An overview of our construction services from Construction Management, Design-build, General Contracting to Small Jobs and Service Work

Service-Brochure.PDF